เรือนจำกลางชลบุรี เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับไปประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่เรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายณภัทร หลักคำ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำ เป็นองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ ให้ได้รับการปฏิบัติตามหลักพื้นฐานด้านมนุษยธรรม มุ่งเน้นให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่สูงอายุ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ คลายความวิตกกังวล โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านทางกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางด้านศาสนา กิจกรรมนันทนาการ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีขวัญ และกำลังใจ มีสุขภาพกายที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก เรือนจำกลางชลบุรี ยังส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่สูงอายุ และ สร้างการยอมรับจากสังคม ต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสกลับตัว กลับใจ เกิดแรงจูงใจในการกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

 

 

 

 

Visitors: 94,426