ชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ปี 2563

ชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ปี 2563

       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ท่ผ่านมา นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การตอนรับ และมีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 300 ราย

      นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร ประกอบด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกสาธารณสุข รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย หลังพิธีเปิดนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นกระบก ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นของตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี ตลอดจนมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับผู้แทนเกษตรกรอีกด้วย

        สำหรับการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีที่ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน อาทิ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก กศน. วิทยาเทคนิคบางแสน รวมถึงหน่วยงานเอกชน ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375