ประชุมผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

 

ประชุมผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

        สำนักวิศวกรรมยายนต์ จัดประชุมผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสถานตรวจสภาพรถ เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถมีคุณภาพมาตราฐานในการตรวจสภาพรถที่ดี สอดคล้องตามมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

         นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยายนต์ เป็นประธานในการประชุมผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ในจังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสถานตรวจสภาพรถ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านการตรวจสภาพรถแทนภาครัฐโดยได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2524 ขณะนั้นได้กำหนดให้สถานตรวจสภาพรถต้องจัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถประกอบด้วย เครื่องทดสอบห้ามซื้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบความเร็วของรถ เครื่องวัดควันดำ เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ และตรวจสภาพรถได้ เฉพาะรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนั้น กรมการขนส่งจึงได้กำหนดให้สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถยนต์ทุกแห่ง ต้องติดตั้งเครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ หากสถานตรวจสภาพรถแห่งใดที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบดังกล่าวก็จะตรวจสภาพรถไม่ได้ นอกจากนี้ก็จะจัดให้มีระบบรายงานและรับรองผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมีระบบควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) รวมทั้งได้มีการยกร่างกฎกระทรวงใหม่  ในการกำหนดให้ช่างตรวจสภาพรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบกำหนดให้มีการบำรุงรักษา ปรับเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องตรวจสภาพรถ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสถานตรวจสภาพตรวจรถให้มีความเหมาะสม ต่อการกระทำความผิดซึ่งการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง สถานตรวจสภาพรถก็เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถมีคุณภาพมาตราฐานในการตรวจสภาพรถที่ดี สอดคล้องตามมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

มนตรี ประทีป /ข่าว   สุราช ดำริห์ /ภาพ

Visitors: 64,376