พม. ชลบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563

พม. ชลบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม  2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

      กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

       ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น และได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น ได้แก่ นายจิรพันธ์ วรรณนาวิน ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ส่วนองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท 2 องค์กร ประกอบด้วย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน และประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร โดยมอบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,327