สาธารณสุข ชลบุรี กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สาธารณสุข ชลบุรี กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

      นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ จากจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังหลายจังหวัดและมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมากรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

       สำหรับประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้

 

 

        หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้าต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมสัมผัส หรือเข้าไปอยู่สถานที่เสียงร่วม เวลาเดี่ยวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19

     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ขอเน้นย้ำว่า ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่น้ำกากอนามัย 100 % ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 และสามารถติดตามผู้สมัผัสผู้ติดเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 63,300