ข่าวประชาสัมพันธ์ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2564

*********************************************************

จังหวัดชลบุรีเตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ ปี2564

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วยกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและโดยสารเรือข้ามฟากไปนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่อำเภอเกาะสีชังเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

       ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสาร และเรือเหมาลำ ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ความพร้อมของผู้ควบคุมเรือ ผู้ช่วย จัดอุปกรณ์ความปลอดภัย  เช่น เสื้อชูชีพที่มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อผู้โดยสาร และห้ามผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ดื่มสุราหรือเมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่หากเห็นว่าคลื่นลมแรงเกินขีดความสามารถของเรือจะรับได้ ให้งดนำเรือออกจากฝั่ง

         หากเกิดอุบัติภัยในพื้นที่ใด ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่ และรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ทราบทันที นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ดำเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากาอานามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ตามแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ปริญญา/ข่าว

**************************************

ขอเชิญ ชาวชลบุรีเข้าคู่หาใช้สิทธ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564นี้

        นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งประเทศรวม 2,472 แห่ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

        สำหรับจังหวัดชลบุรี มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบเทศบาลในพื้นที่ จำนวน 48 แห่ง เทศบาลนคร จำนวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 10 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 36 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเปิดรับสมัครที่สำนักงานเทศบาลแห่งนั้นๆ

       กกต. ชลบุรี ขอเชิญชวนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าคู่หาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 1 ใบเลือกได้ 6 คน และนายกเทศมนตรี 1 ใบ เลือกได้ 1 คน

ปริญญา/ข่าว

************************************

ขอเชิญบุคคล หน่วยงาน และโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ ค่าของแผ่นดิน

      นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยนช์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี 2561 -2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประทเศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป

       ในการนี้ สำนักงานปลัดสักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนบุคคล หน่วยงาน และโครงการ สมัครเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทรศัพท์หมายเลข 02 – 2834710 หรือ 02 – 2834713 ในวันและเวลาราชการ

ปริญญา/ข่าว

**************************************

กรมพลศึกษา จัดการแข่งจันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564

        นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนากีฬามวลชน โดยการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทุกจังหวัด ได้มีการเล่นและการแข่งขันฟูตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนและประชาชนมีมาตรฐานสูงขึ้น จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 (17th THAILAND PRME MINSTER CUP 2021) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกอบใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ฝ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ โทรศัพท์หมายเลข 038 - 274284 และสามารถดาว์นโหลดระเบียลบการแข่งขันและเอกสารประกอบการแข่งขันได้ที่ www.facebook.com/สำนักงานการท่องเที่ยแวละกีฬาจัหงัดชลบุรี หรือhttp://www.dpe.go.th

ปริญญา/ข่าว

************************************

สอป. เปิดโครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย

         นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (สอป.) ได้เปิดรับคำขอสินเชื่อ โครงการสินเชื้อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีกำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ http://thaismefund.com ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เว้นแต่วงเงินสินเชื้อหมดก่อน

      สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ 1.ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในธุรกิจ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสหสากรรมยายนต์ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ผลิตหรือผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบAI กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจ Deep Tech Startup 2.ต้องไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดีมีประวัติชำระหนี้ปกติ 3.ให้สินเชื่อใหม่แก่เอสเอ็มอีที่ไม่ใช่ลูกหนี้เดิมของกองทุน สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ4.ปัจจุบันประกอบกิจการและมีความสามารถชำระหนี้ตามที่กองทุนกำหนด

       ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ฝ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัมนาอตุวาหกรรม โทรศัพท์หมายเลข 038 – 274125 ต่อ 41-44 หรือhttp://thaismefund.com

****************************************

ปริญญา/ข่าว

สภาผู้แทนราษฏร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

      นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สำหรับเยาวชน ชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ ระว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษร์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรต่อไป

       สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.chonburi.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียนกลุ่มงานอำนวยการ” ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นายหัชพง เตมีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 081 – 8725383

ปริญญา/ข่าว

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19

        นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เปิดเผยว่า สมาคมประชาคมคนตาบอดไท เป็นองค์กรของคนพิการที่จัดตั้งโดยคนตาบอด บริหารงานโดยคนตาบอด เพื่อตอบสนองความต้องการอันชอบธรรมของคนตาบอดในประเทศไทย และเป็นองค์กรซึ่งดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์ เพื่อการกุศลโดยมิได้แสวงหาผลกำไร เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของคนพิการทางการเห็นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19

       สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญหน่วยงานและประชาชนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากาอนามัย เจลล้างมือ ผงชักฟอก สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ และเพื่อใช้ในการประกอบอาหารส่งให้คนตาบอดตามบ้านของแต่ละราย โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้สำนักงานโครงการฯ เลขที่ 63/374 หมู่6 บางใหญ่ชิตี้ ซอย 10/11 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 และขอให้ผู้บริจาคแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน โดยทางสามาคมจะได้ออกใบสำคัญการรับบริจาคสิงของพร้อมด้วยหนังสือตอบขอบคุณจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ต่อไป

     หรือบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงคนตาบอด จัดซื้อถุงยังชีพมอบให้คนตาบอด และช่วยเงินส่งเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด โดยสามารถร่วมบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงทไย สาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซื้อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และได้โปรดนำส่งสำเนาการโอนเงินกลับมายังสำนักงานโครงการฯ เลขที่ 63/374 หมู่6 บางใหญ่ชิตี้ ซอย 10/11 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เพื่อให้สมาคมจะได้ออกหนังสือตอบแทนคุณพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*********************************************

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สรรหายกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

        นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 11 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 ประเทภ ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้

      สำหรับผู้สนใจสามารถส่งเอกสารด้วยต้นเอง ได้ที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว อาคารตรุณวิถี ชั้น1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานาคร หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่กรมกิจการเด็และเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

     หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 – 3068903 หรือ 02 – 3068925 โทรสารหมายเลข 02 – 3068925 โดยจัดส่งเอกสารผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ปริญญา/ข่าว

**************************************

ซีพีเอฟ จับมือ อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการสี่ประสานสร้างความยั่งยืนโคนมไทย

        บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย “โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย” มุ่งเป้าพัฒนาฟาร์มต้นน้ำโคนมไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับทั้งสหกรณ์โคนม-ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และเกษตรกรโคนม ดันมาตรฐานการจัดการโคนม ได้น้ำนมคุณภาพสูง สร้างผลกำไรสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

          นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. มีภารกิจที่ต้องการยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการที่มีภาคเอกชนมาร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องน่ายินดี โดยเฉพาะความร่วมมือจาก ซีพีเอฟ ที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่มุ่งพัฒนาอาหารสัตว์บกคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรมาโดยตลอด ขณะที่ อ.ส.ค. เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพ การผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งทำให้มีผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการที่น่าพอใจ

        สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่จะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมไทย โดยที่ผ่านมามี 5 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ที่ได้ร่วมมือกับซีพีเอฟในการพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตน้ำนมให้มีมาตรฐาน ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านคุณภาพและประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้น ทั้งค่าองค์ประกอบน้ำนม ผลผลิต ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม รวมถึงด้านความสะอาดของน้ำนม และตั้งเป้าว่าต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ (ค่า SCC) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม”  นายสุชาติ กล่าว

        ด้าน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการจัดการโคนมมานานกว่า 30 ปี โดยมีฟาร์มวิจัยและพัฒนาด้านโคนมของซีพีเอฟทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรคน เครื่องมือ และเทคโนโลยีทันสมัย ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนม เพื่อแบ่งเบาภาระเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการพัฒนาการจัดการด้านการเลี้ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยซีพีเอฟได้เริ่มต้นความร่วมมือพัฒนาศูนย์นมและเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของ อ.ส.ค. รวม  5 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้แก่ สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี, สหกรณ์โคนมน้ำพอง จ.ขอนแก่น, สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จ.อุดรธานี, สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คลำพญากลาง จ.สระบุรี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

      “ซีพีเอฟ และ อ.ส.ค. มีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมไทยทั้งห่วงโซ่ จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น และยังร่วมกันตั้งเป้าหมายในการขยายโครงการฯ ไปอีก 7 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ ภายในปีนี้ คาดว่าจะมีประชากรโคนม มากกว่า 12,000 ตัว มุ่งเป้าสู่ “การเกษตรแบบแม่นยำ” ด้วยการเก็บข้อมูลบันทึกการเลี้ยง สำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสามารถวัดผลได้ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และมาตรฐานของซีพีเอฟสู่เกษตรกรโคนม มุ่งเน้นให้คนเลี้ยงโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนร่วมกันสร้างผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค”

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 94,432