ชลบุรี จัดโครางการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

ชลบุรี จัดโครางการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

       วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือ่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

        กระทรวงมหาดไทย มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานนบผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในลักษณะต่อเนื่องกับการดำเนินโครางการฯ ในห้วงปีที่ผ่านมา โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมและสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการอีกด้วย

  

        นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยป้องกันจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และทบทวนความรู้พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดืนอร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่

         สำหรับการจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าการอบรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดของงานด้านการข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ราชสีห์พิทักษ์ราษฏร์ สมาชิก อส. และอปพร. จำนวน 80 คน โดยรับการสนันสนุนวิทยากรจาก วิทยากรจิตอาสา 904 ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชขาติ ภาค1 และกองอำนวยการรัการความมั่นคงมายในจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จากเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกด้วย

         นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กลไกภาคประชาชน เป็นกำลังหลักในการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุข ปลอดภัยในชวิตและทรัพย์สินของประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

        สำหรับงานด้านการชข่าวในพื้นที่ ถือว่ามีความสำคัญและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง ซึ่งหากแต่จะมุ่งหวังการข่าวของภาคราชการอาจไม่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กลุ่มพลังมวลชนหรือประชาชนในการสนับสนุนด้านการข่าวงต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ทางราชการจึงมีความจำเป็น้องเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มพลังมวลชนหรือประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตอลดจนปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,714