กษ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  

  

  

กษ. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การตอนรับ

        ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในหลายมิติ อาทิ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้ำ ที่ทำกิน การพัฒนาสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภายใต้ตลาดน้ำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้าน สร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารราชการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นโดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล เป็นประธาน

        สำรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินและมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็น แก้ไชปัญหา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนและพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ด้านพัฒนาการผลิต ด้านบริหาร จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ภายใต้หลาดบ้า นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448