กองโลจิสติกส์จัดกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม

  

  

  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระจัด จัดกิจกรรม "โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม"

       ที่ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางพระนายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพระ ได้กล่าวให้การต้อนรับ จิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพระ โดยมีนายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้มีการปฏิบัติตนตามหลักมาตรฐาน ประมวล และข้อกำหนดจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมที่พึงประสงค์ และให้บุคลากรยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อวางรากฐานให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองโลจิสติกส์ จึงได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมายด้าน "ความดีที่อยากทำ" ในเรื่อง "การมีจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม " และ"การยึดมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนา " มาเป็นเจตนารมย์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม"ในครั้งนี้ โดยได้ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณ ตลอดแนวหาดและภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางพระ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449