คณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ชลบุรีเตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567

  

  

  

คณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ชลบุรีเตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567

         วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมคณะ จัดการประชุมหารือกับส่วนราชการเพื่อติดตามการเตรียม ความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

       ตามที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม ของประชาชน วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหา ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการดำเนินการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในปี 2567 คณะกรรมาธิการจึงกำหนดให้มีการเดินทางไปประชุมหารือกับส่วนราชการเพื่อติดตามการเตรียม ความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567 ในจังหวัดต่าง ๆ

       โอกาสนี้ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ ได้กล่าวถึงบทบาทสมาชิกวุฒิสภากับสถานการณ์การเมืองยุคใหม่ และได้อภิปรายประเด็นต่างๆ ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้บรรยายในหัวข้อประเด็น คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ตลอดจนวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

         สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จะได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่ง สว.ชุดใหม่ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,460