จังหวัดชลบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ระดับจังหวัด ประจำปี2567

จังหวัดชลบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และ การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

       วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพระชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  

       ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน ศึกษาร่วมรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ ถูกต้องดีงาม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและ เยาวชนศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธ ศาสนาอย่างแตกฉาน สามารถ ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาในรูปแบบของการสวดมนต์และการบรรยายธรรมต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้องงดงามและนำค่านิยมหลักดังกล่าว มาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางแก่ประชาชนทั่วไป

  

       สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จัดการประกวดระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีสถานศึกษา จำนวน 89 แห่ง ส่งทีมเข้าประกวด โดยในระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 58 ทีมระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน 19ทีมระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 43 ทีมระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน 9 ทีม รวมจำนวน 129 ทีม

            ส่วนการประกวดบรรยายธรรม จัดการประกวดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีสถานศึกษา 38 แห่ง ส่งนักเรียนเข้าประกวด 106 คน แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) จำนวน 20 คน ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 32 คน ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)จำนวน 33 คน และช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 21 คน โดยนักเรียนที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด ทั้ง 2 กิจกรรม จะได้ เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ต่อไป

  

  

            นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสังคมที่มีผู้คนเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลายเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ ที่คนในสังคมให้ ความสำคัญต่อวัตถุมากกว่าจิตใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวม แข่งขันแย่งชิง เพื่อเป็นผู้ได้เปรียบ ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ขาดคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตซึ่งล้วนเป็นมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหา สังคมหลายประการตามมา

         สำหรับการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรมเป็นกุศโลบายสำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาให้เข้าสู่เด็กและเยาวชน ได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ และเป็นระบบช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคน คิด พูด ทำ ด้วยความ เมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและ เยาวชนเป็นคนดีในสังคมต่อไป

         ท้ายนี้ขอฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ครู - อาจารย์ ตลอดจน เยาวชนทุกคน ได้ให้ความสำคัญของการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรมให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน เป็นประจำ และสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ช่วยกล่อมเกลา และพัฒนาจิตใจของเยาวชน ให้ยึดมั่นใน หลักคุณธรรมและจริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท จรรโลง สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม อย่างยั่งยืนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449