จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

        วันที่ 31 มีนาคม 2567 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน และได้มอบพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข่าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบใบประกาศเกรียติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 และได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสารจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช ทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567 "ให้ข้าราชการรักษาความดีงามในชาติบ้าน เมือง" หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิด ชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.

         เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธ ศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนด ให้วันที่ 1 เมษา ยน เป็นวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

       นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้า ราชการพลเรือน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานและคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัด อำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม 2) พันตำรวจเอก ปพนพัชร์ ใบยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 3) นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ4) นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” สังกัด สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยรับมอบเกรียติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

       จากนั้น จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่นประจำปี 2566 พบว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับประกาศเกียรติคุณของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 19 ราย ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ จำนวน 18 ราย ประกอบด้วย นายวีรพันธ์ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำ นักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายนิกร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 นางสาวนงขวัญ ภู่พุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี นายนุกูล ชราศรี รองผู้อำนวย การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 นางสาวปรียาภัทร์ สมพร นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษสังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นางศิริลักษณ์ อุเลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตโปทาราม (โอสถานุเคราะห์วิทยา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 นางอเนชา พิลาวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นางสาวณัฐนรี ยุทธนารังสรรค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นางนัญธนาย์ แสงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นางสาวบุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นางสาวมลฑยา ฟักสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณ สุขจังหวัดชลบุรี นางสาววิไลวรรณ พนะสัน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นางศิริพร ชมภูวงค์ ครูปฏิบัติการ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาชลบุรี ระยอง นางบุปผา หอวิชยกุล เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายวินัย คงงาม ช่างไฟฟ้า ช 3 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ นายวิรัตน์ พงษ์หัสบรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454