จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2567

 

  

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีชลบุรี เรียนรู้ เข้าใจ และห่างไกลภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องในวันสตรีสากล

         วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีชลบุรี เรียนรู้ เข้าใจ และห่างไกลภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องในวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี นางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และกลุ่มประธานสตรี 11 อำเภอ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 250 คน

         ตามที่สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลเพื่อยกย่องนางคลาร่า เซทคิน ในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคให้กับสตรี อีกทั้งยังทำงานเพื่อสตรีมาโดยตลอด และได้รับการขนานนามว่าเป็น "มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล" สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นกัน ดังนั้น ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผย แพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล

         จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีชลบุรี เรียนรู้ เข้าใจ และห่างไกลภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรีจังหวัดชลบุรีได้เสริมสร้างความรู้และการดูแล สุขภาพจิตให้กับสตรี ครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับสตรีที่ทำงานด้าน พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม และสตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ จนก่อให้เกิดเป็น เครือข่าย และมีกิจกรรมสร้างประโยชน์ เพื่อให้สตรีระดับจังหวัดมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้กลุ่มสตรีนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อยอดให้แก่สตรีแต่ ละอำเภอ เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่ดีต่อไป

 

  

          สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะซึมเศร้า Smiling Depression" และการแบ่งกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือThink Again ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน และ Positive Reinforcement การเสริมพลังบวก และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นประจำปี 2567 สาขาพัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน และสาขาพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449