ชลบุรีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลในหลวง

  

  

  

ชลบุรีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลในหลวง

        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ 3 เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และพระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ มีน.ส.สุกัญญา เวศยาสิรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา น.ส.อสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช 2567

        นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตลอดปี 2567 ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพสกนิกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ปริญญา/ชาว/ภาพ

Visitors: 189,451