ชลบุรี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

 

  

  

  

  

ชลบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

        วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวชลบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดแสนสุขสุทธิวราราม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

         ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ เบญจศีล รักษาศีล 5 ข้อ ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว เบญจธรรม เมตตา ความรัก ปรารถนาดีกับผู้อื่น กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา ทำใจยอมรับความจริง รวมทั้งนำหัวใจพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา อีกด้วย

        สำหรับวันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

         ส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีประกอบด้วย ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี ถวายสักการะธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานพิธีจุดเทียนส่องธรรม เพื่อให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นคณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถมหาเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณีแสนสุขมหาวิหาร เพื่อน้อมลำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,457