ชลบุรี จัดการประชุมการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี

  

  

ชลบุรี จัดการประชุมการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี

     วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี เพื่อปรึกษาหารือในการติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี และชี้แจงความเป็นมาของการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี รวมทั้งพิจารณาการขับเคลื่อน การจัดหาทุนในการก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี และการบริหารจัดการของมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา อาคารศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

         สำหรับความเป็นมาของการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี เกิดขึ้นจาก เมื่อ พ.ศ.2549 นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในขณะนั้น มีความคิดริเริ่มจะก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีขึ้นเนื่องจากศาลหลักเมืองถือว่าเป็น สิ่งที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือและเชื่อกันว่าเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และเป็น ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชนในจังหวัดชลบุรีอีกทั้งจังหวัดชลบุรียังไม่มีศาลหลักเมือง มีเพียงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเท่านั้น และมีความเห็นว่าจุดที่เหมาะ ที่สุดน่าจะอยู่บริเวณตรงข้ามหอพระพุทธสิหิงค์ โดยยึดตามหลักภูมิศาสตร์จังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องอยู่คู่กันคือ หอพระกับศาลหลักเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร โดยจะต้อง ย้ายทัณฑ์สถานหญิงออกไปก่อน ณ ช่วงเวลานั้น แต่เนื่องจากความล่าช้าในการย้ายทัณฑสถานหญิงและมีแนวคิดจากหลายฝ่ายต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ สร้างศาลหลักเมืองชลบุรีจากทัณฑสถานหญิงเป็นบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ข้างหอพระพุทธสิหิงค์ ทำให้ยังไม่สามารถสรุปสถานที่จัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีได้

        ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี จากเดิมเป็นทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติ ส่วนทัณฑสถานหญิงชลบุรี จะเป็นการก่อสร้างศาลาเฉลิมเกียรติแทน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454