ชลบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

  

  

ชลบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

       วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองร้อยบงคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 ในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกัน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

  

  

  

        ว่าที่นายกองเอก อดิเรก อุ่นโอสถ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กำหนด จัดกิจกรรมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ระลึกถึงดวงวิญญาณของสมาชิกกองอาสา รักษาดินแดน และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสา รักษาดินแดน ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และในวันนี้ มีสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง จำนวน 176 นาย และประเภทสำรอง จำนวน 124 นาย รวมทั้งสิ้น 300 นาย เข้าร่วมกิจกรรม

        สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้บังคับบัญชาที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ รับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกล่าวคำปฏิญาณตน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รวมจำนวน 66 ทุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี จำนวน 65 ทุน เป็นเงิน 246,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000 บาท มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสา รักษาดินแดน และรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชลบุรี

        นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ความว่า "ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายาม ฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุดเพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเรา จะได้วัฒนาถาวร"

         หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เยี่ยมชมแปลงผังสวนครัว ของ อส. และลงมือปลูกผัก เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และชูแนวคิดปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมให้ "พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาหาร มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การยกระดับต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

       

 

Visitors: 189,451