ชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” รุ่นที่ 1

  

  

  

ชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

    วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี" ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

         โดยโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน(รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำเอกชนและประชาชน เข้าร่วมรวม 80 คน จาก 4 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี" ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักสามัคคีร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,543