ชลบุรี จัดงานมหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะ

  

  

  

ชลบุรี จัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

         วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งมีนายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ กล่าวรายงาน

        สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R  คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไป จำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ในการนี้ จังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่น และได้นำเสนอผลงานในงาน “MOI Waste Bank Wa มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

         สำหรับการจัดตั้งธนาคารขยะของเทศบาลตำบลคลองตำหรุครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพและผู้ยากไร้ในชุมชน รวมทั้งจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกของกองทุนเสียชีวิต (ฌาปนกิจสงเคราะห์) รวมถึงบุคคลในครอบครัวของสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 5,000 บาทต่อราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มรักษ์สุขภาพ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่และนอกพื้นที่โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลฯ ที่ได้ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในกิจกรรมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ สามารถส่งเสิรมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาเป็นรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,462