ชลบุรี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

  

  

  

  

ชลบุรี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

       วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานครั้งนี้

        ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น และเป็น รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น

        นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ของทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

        นับจากปีพุทธศักราช 2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 119 ปี ที่การปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีพัฒนาการมาโดยตลอด ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการของ พี่น้องประชาชนในปัจจุบัน และทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิด สมัยใหม่เข้ากับการบริการ และการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชน

         และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปีพุทธศักราช 2567 และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแสงนำใจในการมุ่งมั่น ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนเกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข อย่างยั่งยืน” ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448