ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

  

  

  

ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เดินหน้าทำงานเชิงรุก หนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาระยะยาว

        วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของไฟป่า และร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังเหตุไฟป่า ณ สนามกีฬาสาธารณะ บ้านเนินตอง หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี ดร.ก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กล่าวรายงานต่อผู้ว่าจังกวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายพิชัย โสธรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน และเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประชาชนหลายร้อยคน

        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า และเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

          ดร.ก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2  กล่าวว่า สำหรับวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าในปีนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุและอันตรายจากไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมืออันนำมาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในรูปแบบที่เรียบง่าย ซึ่งทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เคาะประตูบ้าน ทำแนวกันไฟ จัดการเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและราษฎรในชุมชน ทำการจัดเก็บเชื้อเพลิงในป่าในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไฟป่า เครือข่ายอาสาที่ยังคงปฏิบัติงานด้านไฟป่ากันอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไฟป่าอยู่ในขณะนี้

        สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเดินขบวนรณรงค์และขบวนรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ไปตามชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อกาสรเกิดไฟป่า และการสาธิจการปฏิบัติงานดับไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดแนวกันไฟร่วมกับทุกภาคส่วน มีผู้ร่วมกิจกรรมดักล่าวเป็นจำนวน 400 คน

          นายธวัชชัย ศรีทอง  กล่าวว่า จากการรายงานของคณะทำงาน จะเห็นได้ว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติ และเกิดโดยมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ  ตามมามากมาย เช่น อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ และสัตว์ป่า อาคารบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรป่าไม้ เกิดฝุ่นละออง อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลเสียต่อทัศนวิสัยในการจราจรและการท่องเที่ยว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454