ชลบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

  

  

ชลบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

         วันนี้ 31 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณ ธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีพระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒน ธรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ (ศรัทธาสามัคคี) วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วม กันจัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่า นิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยก ระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนา สังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

          สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาสามเณร มีเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 20 เมษายน 2567 รวม 21 วัน ณ วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรโครงการนี้ จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาการอื่น ๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,460