ชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

  

  

  

ชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

        วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2567  ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

        นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเดชพระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร และพระครูวรธรรมสุนทร เจ้าคณะจังหวัดหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ นำพระสงฆ์จำนวน 120 รูป เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

         ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567 และคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 12 ครั้ง ตลอดปี พ.ศ. 2567 

         นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทรงสืบสาน รักษา และ ต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ทั้งยัง ทรงพระราชทานขวัญกำลังใจ ให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ ในด้านพระพุทธศาสนาทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐ อุปถัมภ์คณะสงฆ์ไทย และสนับสนุนการศึกษาพระบาลี ของพระภิกษุ สามเณร โดยทรงสืบสานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ พระสงฆ์ไทย และทรงอุปถัมภ์การสอบบาลีสนามหลวงของพระภิกษุ สามเณร อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455