ชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่2

  

  

  

ชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่2

       วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลบึง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้

         โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในด้านการผลิตได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตร กร ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการในแต่ละสาขา หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน ในคราวเดียวกัน

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2567 โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการสาธิตด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อน ที่ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกอื่นๆ และการให้บริการของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 300 คน

         นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะ นำของทางราชการอย่างเคร่งครัด  การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448