ที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

  

  

  

ที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

          ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เผยผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้วกว่า 1,000 ไร่

          วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.รวีรรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งได้เยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สคทช. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

        ดร.รวีวรรณฯ ผอ.สคทช. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและนำมาจัดให้เกษตรกรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,089 ไร่ โดยได้จัดคนเข้าทำประโยชน์แล้วรวมจำนวน 89 ราย แบ่งเป็น ดังนี้ 1. ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ แปลง No. 378 เนื้อที่ จำนวน 554-0-96 ไร่ จัดคนเข้าทำประโยชน์ จำนวน 47 ราย โดยมีอาชีพหลัก ได้แก่ การปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อาชีพรอง ได้แก่ การเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เสริมจากการ เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และดอกไม้จันทน์ รวมทั้ง ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด และ2. ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง แปลง No. 468 เนื้อที่ 535-2-71 ไร่ จัดคนเข้าทำประโยชน์ จำนวน 42 ราย โดยมีอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกปาล์มน้ำมัน อาชีพรอง ได้แก่ การเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เสริมจากการ เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และแปรรูปหญ้านาง ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

          โดยพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามกรอบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 6 ด้าน ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดกำหนด โดยถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยทำกินอย่างถูกกฎหมาย โดยมิให้กรรมสิทธิและตกทอดสู่ทายาทได้ สามารถทำการเกษตรเพื่อจำหน่ายให้สหกรณ์ในพื้นที่ ทำให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้ง ไม่บุกรุกทำลายป่า ส่งผลให้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน

           “สคทช. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยจะต่อยอดการพัฒนาขับ เคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่ดิน และขับเคลื่อนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ คทช. เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐในการประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้ง ขยายโอกาสในด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชน คทช. ด้วยการมอบตราสัญ ลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากชุมชน คทช. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ (คทช.) และยกกระดับเครื่องหมายแสดงสินค้าและคุณภาพสินค้าเพื่อให้ไปสู่ระดับสากลต่อไป” ดร.รวีวรรณฯ กล่าวในตอนท้าย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454