นักเรียนจ่าทหารเรือ 431 นาย ปลงผมเตรียมบรรพชาสามเณรหมู่

  

  

นักเรียนจ่าทหารเรือ 431 นาย ปลงผมเตรียมบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

          ที่โรงพละศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอกยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในการให้โอวาท นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 431 นาย ที่ได้ถวายกาย และอุทิศใจบรรพชาเป็นสาม เณร และได้ทำพิธีปลงผม โดยมีคณะครู ข้าราชการ ผู้ปกครอง เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร ณ ศาลาการเปรียญวัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันที่ 1 เม.ย.67

        นาวาเอกยุทธนา ชูธงชัย กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนายทหารประทวน ให้กับกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของจ่าใหม่ทุกนาย ที่ต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ เสียสละ มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีจริยธรรม ศีลธรรมประจำใจ เป็นข้าราชการที่ดีมีคุณภาพ

       พร้อมกับกล่าว อีกว่า การบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญ ถือเป็นโอกาสดี และเป็นมงคลชีวิตกับนักเรียนจ่า ที่ตั้งใจบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ทางการปฎิบัติทั้งร่างกาย และจิตใจ เมื่อได้มีโอกาสนั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ทำจิตใจให้ว่าง ก็จะทำให้เกิดปัญญา รู้จักความละอายต่อการทำผิด ทำชั่ว และทำบาป รวมถึงให้นักเรียนจ่าได้กราบไหว้ สำนึกบุญคุณ พ่อแม่ และญาติ พี่น้อง ตลอดจน ผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,461