ประกันสังคม จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการและลูกจ้าง

 

  

  

ประกันสังคม จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการและลูกจ้าง

        วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเจปาร์ค ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางกัลยา เหมะนัค ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

          สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่วย ประสบอันตราย ทุพพลภาพ ตาย และพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน ประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน ตาย และชราภาพ

         สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้งานประกันสังคม และเกิดการประสานงานอันดีระหว่างนายจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้เข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 120 คน

         นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองทั้ง ๒ กองทุน ได้แก่ กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และกองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน ไม่เนื่องจากการทำงาน 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้าง หลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน ภายใต้หลักการ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

          สำหรับการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในวันนี้ มีส่วนสำคัญในการสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานด้านการประกันสังคม และเป็นกลไก เครือข่ายในการติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้าง หลักประกันความคุ้มครองประกันสังคมแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีให้ผู้ใช้แรงงานให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของกระทรวงแรงงาน คือ “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" และร่วมเป็นกลไกเครือข่ายในการสร้าง หลักประกันความคุ้มครองประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,453