ประธานฟื้นฟูมอบนโยบาย หัวหน้าภาคกลาง 26 จังหวัด

 

  

  

  

ประธานบริหาร สุรชัย” ประเดิมเวทีแรก พบ หน.ภาคกลาง ประกาศจุดยืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินเกษตรกร พร้อมชูนโยบาย “คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อเกษตรกรไทยทุกคน"

          วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมพร้อมชูนโยบาย “คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อเกษตรกรไทยทุกคน" ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผลแก้ไขปรับปรุงและการดำเนินการแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางโสมสุตา โพธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) นายวงศ์วริศ์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

         นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วม ประชุมกับหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด ซึ่งเป็นเวทีแรกที่ได้พบปะกับหน สาขาจังหวัดอย่าง เป็นทางการ ในโอกาสที่ได้มีการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและการ ดำเนินการแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการคืนหลักประกันให้กับเกษตรกร สมาชิกที่ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ครบถ้วนตามสัญญาให้เกษตรกรจำนวน 11 คน จากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้ต่างเป็นเกษตรกรสมาชิกชั้นดีที่ให้ความร่วมมือ ผ่อนชำระหนี้คืนครบจำนวนตามสัญญา กองทุนฟื้นฟูฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน และมีหน้าที่ รักษาหลักทรัพย์ที่ดินทำกินให้เกษตรกร เมื่อคืนเงินครบถ้วนแล้วก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน เป็นที่ทำกินส่งต่อให้ลูกหลาน ต่อไปด้วย นี่คือภารกิจที่น่าภาคภูมิใจของกองทุนฟื้นฟูฯ

        เมื่อท่านได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว หลังจากนั้นจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมทางด้านอาชีพให้มีความมั่นคงยั่งยืน ผ่านการเสนอแผนและโครงการเพื่อขอรับงบประมาณส่งเสริมอาชีพในองค์กร ที่มีคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและการดำเนินงานแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริหารชุดนี้ ซึ่งภาคกลางได้เริ่มทำงานและมีความคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว และเชื่อมั่นว่า ในระยะเวลาอันสั้นนี้ภารกิจด้านการฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ภาคกลางจะสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น

        นายสุรชัย เบ้าจรรยา ได้มอบนโยบายกับหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง และเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมว่า ตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ได้เดือนเศษ ได้รับข้อมูลเรื่องมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างกองทุนฟื้นฟูฯ ในการเรียกรับผลประโยชน์ทั้ง เรื่องการเขียนแผนโครงการ และเรื่องการจัดการหนี้ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้

       มีความกังวลใจ ห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภาคทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกสาขาจังหวัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกร รับทราบว่า กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากเกษตรกร หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนให้ติดต่อกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดโดยตรง ในส่วนของฝ่ายบริหารได้เตรียมพร้อมในการของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับการบริหารงานทุก ด้านเพื่อสานต่อภารกิจต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

         ในเรื่องผลงานของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้นมีอยู่หลายด้าน สิ่งสำคัญคือต้องดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกที่มีความโดดเด่นนั้นสามารถผลักดันให้เป็นสินค้า Soft Power ได้ การแก้ไขปัญหาหนี้มีความคืบหน้าไปมาก มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีการกำหนดแนวทางในการปรับ โครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาล ปัญหาที่จำเป็นต้องสะสางจะเร่งดำเนินงานให้เร็ว และ ต้องทำงานเชิงรุก เน้นการเข้าถึง “คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อเกษตรกรไทยทุกคน" ตามที่ได้มอบนโยบายไว้ กับคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูฯ “เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ไม่มีปัญหาหนี้สิน”

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449