ปลัดจังหวัดชลบุรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็ง ประจำปี 2567

  

  

คณะกรรมการลงพื้นที่ บ้านห้วยยายพรหมตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น

     ที่ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดวังหินคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่ บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับจังหวัด นำโดยนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจประเมิน หมู่บ้านห้วยยายพรหม หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวให้การต้อนรับและภาพโดยรวมของหมู่บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน  มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบ อย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ รวมถึงทำให้เกิดการกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทในการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้านให้สามารถ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริงโดยในปีนี้

         อำเภอศรีราชาและจังหวัดชลบุรีได้พิจารณาคัดเลือกบ้านห้วยยายพรหมหมู่ที่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการของหมู่บ้าน ที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญ และทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในหมู่ บ้านมาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนายลักษณ์เกียรติ ปานคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆด้านที่ผ่านมา พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยหากผ่านการตรวจประเมินในครั้ง ก็จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าประกวดในระดับเขตต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,452