พลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE

  

  

รร.พลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2566

       รศ.เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธี เปิดบ้านวิชา การ (OPEN HOUES) เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์สส.เขต8 ชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในพื้นสัตหีบ และใกล้เคียง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ

       ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การนำเสนองานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบนิทรรศการ มีกิจกรรมการแข่งขันวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำเสนอผลงาน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

     อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมและยังเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอาชีพ ของนักเรียนอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455