ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินตามภารกิจกาชาดชลบุรี

  

  

 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินตามภารกิจกาชาดชลบุรี

       วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมรับเงินบริจาคจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใช้ในภารกิจสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ หน้าห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

       นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่น ทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจําเป็น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

        และในวันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในภารกิจของสำนักงาน โดยมีภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณะกุศลต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ 

Visitors: 44,792