ม บูรพา Kick off Workshop “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย”


  

  

ม บูรพา Kick off Workshop “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย”

        สถาวันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย” (Marine Fish Taxonomy Workshop) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล่าวให้การต้อนรับ

         สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สวทล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของปลาทะเล ลูกปลาวัยอ่อน และปลาในแนวปะการัง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอนุกรมวิธานปลาทะเล รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายนักอนุกรมวิธานทางทะเลในอนาคต ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ คือ 1.Marine fish taxonomy 2.Marine fish larvae taxonomy และ 3.Coral reef fish identification

          การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455