ยุติธรรมชลบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ มหกรรมแก้หนี้

 

  

  

ยุติธรรมชลบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ มหกรรมแก้หนี้

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่6 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

        กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยแก้ใขปัญหาหนี้สินประชาชนที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน เป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งได้โอนงบประมาณเบิกแทนกันมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม และ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมต่อไป

        นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของ GDP ถือเป็นความเปราะบางของภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง เศรษฐกิจ ตลอดจนระดับของหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่สูงกว่าร้อยละ 61 ซึ่งมีแนวโน้มที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงจน อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทางด้านการคลังและการบริหารประเทศในอนาคตและโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง สะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพในการสร้างรายได้ยังต่ำ กว่าการใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนมีประชาชน ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่รอการช่วยเหลือจากรัฐ มากกว่า 14 ล้านคน

        กระทรวงยุติธรรม ได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวโดยการจัด โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการฟ้องคดี และสร้างการรับรู้และ ยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน การจ้างเอกชนจัดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สถาบันการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ดำเนินการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินก่อนฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และหลังศาลพิพากษาตามระเบียบกรมบังคับคดี ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้รู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,450