วิทยาลัยสัตหีบ ลงนาม MOU ผลิตกำลังคน

 

  

  

  

วิทยาลัยสัตหีบ ลงนาม MOU ผลิตกำลังคน “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด และผู้สนับสนุนรับผิดชอบร่วมกัน ”

    เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 ทีผ่านมา ที่ ห้องเวียนนาพาราไดช์ อาคารปฏิบัติการ เวียนนาพาราไดซ์ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการเครือข่ายศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านงานเชื่อมและการตรวจสอบที่ผ่านการรับ รองประเภทของผู้ประกอบการธุรกิจ System Integrator (SI) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CORE) โดยมี ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นประธานในพิธี

       นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงที่มาของความร่วมมือจากโครงการสัตหีบโมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาของ EEC ด้วยการประสานความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีของสถานประกอบการ สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพและสถานศึกษา สู่การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ที่เกิดจากผู้เรียนชั้นยอด ด้วยการจัดการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม เพื่อพัฒนากำลังคนชั้นเลิศ โดยครูมืออาชีพในสถานศึกษาชั้นนำ ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำโดย ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ สู่ข้อเสนอ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

           ด้าน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักในการมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ผลักดันให้ผู้ที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อจบแล้วมีงานทำ “Learn to Earn” และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำเอากลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย โดยมีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จำนวน 35 กลุ่ม ครอบคลุมสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิด คือ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด และผู้สนับสนุนรับผิดชอบร่วมกัน” โดยการเสนอแนะแนวทางกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน การวางแผนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมถึงสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาชีพและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศสืบไป

          โดย ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ในอนาคต

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449