ศรีราชาจัดอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและสิทธิสตรี ประจำปี 2567

  

ศรีราชาจัดอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและสิทธิสตรี ประจำปี 2567

        นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและสิทธิสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชากล่าวรายงานวัตถุประสงค์

          ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53 เทศบาลเมืองศรีราชา โดยกองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านบทบาทและสิทธิสตรี  ในหัวข้อ "สิทธิสตรีในยุคดิจิตัลและการพัฒนาบุคลิกภาพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิสตรี การพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลศรีราชาสมาชิกลุ่มอาสาพัฒนาสตรี และสตรีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการและมีนางนีรนุช ทุนทรัพย์ และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448