ศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

  

  

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

        วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ บริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน

        เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รัฐบาลได้ให้หน่วยงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามความเหมาะสม ในบริบทของพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม จิตอาสาดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดรอบพื้นที่สวน สาธารณะเกาะลอย บริเวณเกาะลอย และบนวัดเกาะลอย เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาดตาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

         สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ทำให้ประเทศไทยดำรงความเป็นไทยมาจนปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ด้านการดนตรี โดยเฉพาะในด้านวรรณคดี โดยเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,458