สปน จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

  

  

สปน. จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “พัฒนากระบวนการงานบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุก ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และงานมวลชนเพื่อประชาชน“ ในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมริมบึง สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) จากส่วนกลางและต่างจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการอำนวยความสะดวกประชาชนลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 130 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฯ จะส่งเสริมการบูรณาการงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

           ด้าน นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแก่ประชาชน การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน รวมทั้งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์บริการประชาชน มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point และผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว และการอำนวยความสะดวกประชาชนและกลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ข้อยุติและได้รับการแก้ไข โดยในปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ รวมจำนวน 354 หน่วยงาน และเครือข่ายการประสานมวลชนและการข่าว รวมจำนวน 29 หน่วยงาน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,458