สว พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อน้ำประปาเกาะสีชัง

  

  

สว. พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้า “โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลเกาะสีชัง” พร้อม สำรวจและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและระบบสาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาเกาะสีชัง พ.ศ. 2566-2570

       วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา และนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 3 และเขต 8 ในฐานะผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่สำรวจและติดตามการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเกาะสีชัง ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2570

          โดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังในครั้งนี้ มีการติดตามประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า, การแก้ไขปัญหามลพิษ และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางดำเนินการคือ 1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ทางการประปาส่วนภูมิภาคและเทศบาลเกาะสีชัง ได้ดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โครงการงานวางท่อประปาต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาคไปยังทุ่นส่งน้ำ ให้แก่เรือบริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย และโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

      2) การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ทางเทศบาลเกาะสีชัง ได้ดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง บริเวณหมวดศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนทางลงแหลมงู สะพานท่าเทียบเรือแหลมงู และโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อ่าวอัษฎางค์ (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านท่าวัง

      3) การแก้ไขปัญหามลพิษ ทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะสีชัง

      4) การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เทศบาลเกาะสีชัง ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชลบุรี

 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอ่าวอัษฎางค์ (หาดถ้ำพัง)

           สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังในประเด็นต่าง ๆ รวบรวมนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ ผลักดัน และดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป.

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,458