สำนักนายกฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำนักนายกฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

         วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

          ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราย นายเฉลิมชัย จันทาแสน กรณีเสียชีวิต ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว

        ในการนี้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 130,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่นางสาวรุ่งนภา จันทาแสน น้องสาวของนายเฉลิมชัย จันทาแสน ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้ประสบภัยรายดังกล่าว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,451