อำเภอศรีราชาจัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2567


  

  

อำเภอศรีราชาจัดประชุมชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2567

        ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชาเป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.เนื่องใน วันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 โดยพระราช

บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดให้มีอาสาสมัคร หรือ อปพร. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

       ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากสาธารณชนว่า เป็นหน่วยกำลังที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและอุบัติภัยเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วัน อปพร." เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ อปพร. รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละความสมานฉันท์ ความรักความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประเทศชาติเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆ เชิดชูบทบาทความสำคัญของ อปพร. และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย การปฏิบัติงาน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร.เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการประสานงาน ตลอดจน เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างศูนย์อปพร. ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางมากยิ่ง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448