อำเภอศรีราชาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พร้อมจัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้

  

  

  

อำเภอศรีราชาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น พร้อมจัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้

        นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น พร้อมเปิดโครงการตลาดนัดแก้หนี้ ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มารับลงทะเบียนลูกหนี้และให้คำปรึกษา และในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสถานศึกษา ซึ่งมีข้อสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดบูรณาการประสานความร่วมมือหน่วยงานการปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้นำระบบตู้แดงมาใช้ในการป้องกันเหตุ ให้ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาร่วมดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาภาพรวม โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542  ประกอบกับปัจจุบันมีบุคคลและเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแทนได้ เช่น การใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย

       การจ้างเอกชนให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย การติดตั้งกล้องโทรศัพท์วงจรปิด โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษาดังกล่าวทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455