อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาให้ความรู้ แนวทางขับเคลื่อน BCG

  

  

  

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาให้ความรู้ แนวทางขับเคลื่อน BCG จังหวัดชลบุรี การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

       วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้ แนวทางขับเคลื่อน BCG จังหวัดชลบุรี การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GreenIndustry) และกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ณ ห้องแสนสุข3 โรงแรมเฮอลิเทจ ตำบลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model ด้านอุตสาหกรรม ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การตอนรับ

         จังหวัดชลบุรี และกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการปรับทิศทางการทำงาน ให้มีประสิทธิ ภาพโปร่งใส ตอบสนองและเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้การปฏิบัติ งานที่สอดรับกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายโม เดลเศรษฐกิจใหม่ Bio economy – Circular economy – Green Economy : BCG  แผนแม่บทเฉพาะกิจ และนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ให้ หัว และใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ภายใต้ 4 มิติ คือ 1. ความสำเร็จทางธุรกิจ 2. การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก 4. การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราให้ความสำคัญในการยกระดับทุกองค์ประกอบของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

          นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในนามผู้จัดการสัมมนาให้ความรู้ แนวทางขับเคลื่อน BCG จังหวัดชลบุรี การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ แนวทางขับเคลื่อน BCG จังหวัดชลบุรี การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันขับเคลื่อน BCG Model ผ่านการสนับสนุนการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้เป็นต้นแบบของภาค        อุตสาหกรรมระดับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับโลกอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

         สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม BCG Talk ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานและสถาบันชั้นนำ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยา ลัยบูรพา สถาบันไทย-เยอรมัน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท REDEX จำกัด  และ บริษัท ไอ ที แอล เอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาร่วมให้ความรู้และเสวนาการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมไทยด้วยมาตรการ BCG จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการอบรมให้ความรู้การสมัครขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและการใช้งานระบบการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ISingleForm โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยในวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีภาค อุตสาหกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเห็นได้จาก GPP ของการเติบโตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความเจริญของภาคการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคทรัพยากรและการใช้พลังงานของประเทศ ดังนั้น จากนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาด้าน BCG ของประเทศ จะเป็นกลไกในการพัฒนาในทุกภาคส่วนควบคู่กับ การดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงที่สุด โดยจังหวัดชลบุรี ได้มีการขับเคลื่อน BCG Model ในทุกด้าน รวมถึงด้านอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันของภาค อุตสาหกรรมและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ยกระดับจังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่แห่งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมไปถึงกลไกต่างๆ ที่จะสนับสนุนภารกิจ BCG Model ด้านอุตสาหกรรม อาทิเช่น การผลักดันให้โรงงานได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การบังคับใช้กฎหมายด้านอุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด ซึ่งจะเห็นได้ว่า จากหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการยกระดับ BCG ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454