เขาเขียว เปิดตัวโครงการแก้วกล้า เพื่อเธอ สร้างจิตสำนึกในการลดขยะ

 

  

  

  

"สวนสัตว์เปิดเขาเขียว" เปิดตัวโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" สัญจร สร้างจิตสำนึกในการลดขยะ

        วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำ นวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)" สัญจร ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำกล่องรับบริจาคแก้วพลาสติกจากการดื่มกาแฟ จัดวางไว้ทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่างๆ โดยกรมป่าไม้ เพื่อช่วยในการลดขยะ ถือเป็นการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ในการนี้กล้าไม้ที่ปลูกจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการแก้วพลาสติก อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวต่อไป

        ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เริ่มตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องปี 2567 ซึ่งได้ ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วน

        อย่างไรก็ตาม เฉลี่ยคนไทย 1 คน สร้างขยะพลาสติกจากการดื่มกาแฟถึง 2,000 ชิ้นต่อปี รวมๆ ทั้งประเทศ 400 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกจำนวนมหาศาลนี้เกิดจากการบริโภคกาแฟ ที่เป็นขยะเกิดทุกวัน ซึ่งโครงการ แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you) จะช่วยในการสร้างจิตสำนึกในการลดขยะ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454