เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

 

  

  

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

       ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็น ประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ซึ่งกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง สานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มครอบครัว พ่อ แม่ ลูก หลาน เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ จำนวน 40 ครัวเรือน จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

         เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและเพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี โดยมีคณะวิทยากรจากเดอะเพาเวอร์ทีม มาบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความสำคัญครอบครัวไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ครอบ ครัวไทยและการปรับตัว การดูแลเด็กตามมาตรฐาน และกิจกรรมกลุ่ม ปรับตัว เข้าถึง เข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,530