เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

 

  

  

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

      ที่ ห้องโถงกาแฟ เทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีราชา ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ "เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว" ได้ให้ความความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เป็น "Wellness City" จึงได้จัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ สอดคล้องกับพระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

          เทศบาลเมืองศรีราชา โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับชุม ชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดขยะพลาสติกและ โฟม ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้จัดโครงกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมในหัวข้อ ภาชนะจากธรรมชาติ รักษ์โลกแบบมีสไตล์ ลดการใช้พลาสติก โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบ ด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 30 คน ซึ่ง มีนายวิศรต ถาวร เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454