แรงงาน เปิดแข่งขันทักษะฝีมือ หุ่นยนต์ MARA Skill รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

  

  

  

กระทรวงแรงงาน ดันกลุ่มแรงงานใหม่ นักศึกษาอาชีวะ ด้านอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมเปิดแข่งขันทักษะฝีมือ หุ่นยนต์ MARA Skill รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 .      นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 “MARA Skill Competition 2023 ” โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิด พร้อมรับมอบห้องอบรมอุตสา หกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจากบริษัท อนาล็อก ดีไวเซส ( ประเทศไทย) มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี

        ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ประกอบกับสถานประกอบกิจการหลายแห่งในอีอีซีได้ใช้การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทดแทนกำลังคนมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกันผลักดันการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งในรูปแบบการ Upskill และ Reskill โดยมุ่งเน้นที่พนักงานในสถานประกอบกิจการ กลุ่มแรงงานใหม่ และนักศึกษาอาชีวะให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จึงเชื่อว่าการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานของนักศึกษาที่อยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตอีอีซี ทั้ง 4 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สาขาการควบคุมหุ่นยนต์ Robot Magician สาขาการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขาการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และแบบบุคคล จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) สาขาปัญญาประดิษฐ์ ซีลาร์ คอร์ (CiRA CORE) 0tเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานใหม่และส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

        สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลับเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คว้า 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design: CAD) รางวัลชนะเลิศ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Automation System and Robotics) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาปัญญาประดิษฐ์ CIRA CORE (Artificial Intelligence: CIRA CORE) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot Maintenance) โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือ เป็นผู้มอบรางวัล

ปริญญา/ข่าว/พ

Visitors: 189,461