โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส

 

  

  

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. ดูแลกำลังพล ตามนโยบาย ผบ.ทร.

        พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.) เป็นประธานในพิธี เปิดการจัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ อาคารที่พักอาศัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

      ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการดูแลกำลังพล ทร. ในเรื่องการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ตามโครงการ "เฝ้าระวังสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว" (Good Home Good Health) ในชุมชนทหาร คณะอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง (Seiri/Sort) สะดวก (Seiton/Set in Order) สะอาด (Seiso/Shine) สุขลักษณะ (Seiketsu/Standardize) และสร้างนิสัย (Shitsuke/Sustain) ขึ้น เพื่อสนองต่อนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ กระตุ้นให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลฯ เกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบ การดูแลสิ่งแวดล้อมต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ และเพื่อให้โรงพยาบาลฯ มีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วย เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจอยู่เสมอโดยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ตลอดจนให้ผู้ที่พักอาศัย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 5 ส. เปรียบเสมือน กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้ที่พักอาศัยใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนา ให้สถานที่พักมีความน่าอยู่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาวะที่ดี เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมีความปลอดภัย เปรียบเสมือนก้าวแรกของการบริหารงานไปสู่ผลสำเร็จ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี ประการสำคัญเพื่อให้กำลังพลมีสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี ตลอดจนมีความพร้อมในการทำงานให้กับกองทัพเรือ ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449