โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  

  

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567

       ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายก เทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 128 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า และนักเรียน

         สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความถนัด ความสามารถของผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดทั้งการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,535