วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้สู่ EEC

 

วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้สู่ EEC

     ดร.สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.พัชรี สร้อยสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้สู่ EEC ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตน ภายใต้แนวคิด เอ็มแบคร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้ สู่ EEC มุ่งเน้นการจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นด้านสายอาชีพสายผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรงกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย นำความรู้ที่ได้จากการจัดงานไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพโดยการจัดงาน แบ่งเป็น 4 ส่วนคือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการบัญชี  การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารคาวหวานที่เป็นการฝึกปฏิบัติ การประกอบอาชีพเสมือนจริง และการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเตรียมพร้อม ของตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 102,253