สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้

 สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้


                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคม

และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดนสำนักงาน กกพ. จะจัดให้มีการ

ประฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงทางการสนับสนุนการจัดสรรเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 และเปิดให้ยื่นเอกสารแนวคิด (idea) 

ของโครงการตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2563

                สำนักงาน กกพ. จึงใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านร่วมรับฟังกราปฐมนิเทศ และยื่นเอกสารแนวคิดของโครงการตามวันและ

เวลากำหนด รวมทั้งมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ และติดตามรายลพเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pdf.erc.or.th  หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2207 3599 ต่อ 322 – 326 ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                                                                                 บัณฑิต  มันปาฏิ / ข่าว

Visitors: 41,149